Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T.T.O. Handelsonderneming b.v., statutair gevestigd te Venlo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60825480, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 • T.T.O. Handelsonderneming b.v.: T.T.O. Handelsonderneming b.v., statutair gevestigd te Venlo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60825480;
 • Overeenkomst/opdracht: elke afspraak tussen T.T.O. Handelsonderneming b.v. en de wederpartij tot het verrichten van werkzaamheden door T.T.O. Handelsonderneming ten behoeve van de wederpartij.
 • Product: het product / producten die door T.T.O. Handelsonderneming b.v. worden geleverd;
 • Wederpartij en/of opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met T.T.O Handelsonderneming b.v. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.
 • Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door T.T.O. Handelsonderneming uit andere hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging, overeenkomst, offerte / aanbieding.
 • Bescheiden: alle door de wederpartij aan T.T.O. Handelsonderneming b.v. ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door T.T.O. Handelsonderneming b.v. vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) maken onverbrekelijk onderdeel uit van elke aanbieding, offerte uitgebracht door T.T.O. Handelsonderneming b.v. en van elke overeenkomst waarbij T.T.O. Handelsonderneming b.v. zaken levert en/of werkzaamheden verricht (waaronder begrepen opdracht en aanneming van werk) alsmede alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
  Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten , alsmede alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard met T.T.O. Handelsonderneming b.v. die langs elektronische weg tot stand komen.
 • Niet alleen T.T.O. Handelsonderneming B.V., maar ook alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan T.T.O. Handelsonderneming zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 • Andersluidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover T.T.O. Handelsonderneming b.v. en de wederpartij zulks schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen.
 • De algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.
 • Indien de Algemene Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie onderdeel uit van de Overeenkomst vanaf het moment van inwerkingtreding van deze wijziging.
 • De wederpartij met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere offertes/aanbieding van T.T.O. Handelsonderneming b.v. en op overeenkomsten tussen wederpartij en T.T.O, Handelsonderneming b.v..

Privacy/AVG

 • T.T.O. Handelsonderneming b.v. doet er alles aan om privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. T.T.O. Handelsonderneming b.v. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
 • T.T.O. Handelsonderneming b.v. zal betrokkenen informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en in ieder geval conform artikel 13 en 14 AVG. Partijen zullen ieder voor zich een verzoek of een bezwaar van een betrokkene conform de geldende privacyregelgeving behandelen.

Offerte

 • Alle offertes en aanbiedingen van T.T.O. Handelsonderneming b.v., in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • De offerte/aanbieding verliest zijn geldigheid indien deze niet binnen 30 dagen na dagtekening onvoorwaardelijk schriftelijk door de wederpartij is aanvaard.
 • ledere offerte is gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 • Indien T.T.O. Handelsonderneming b.v. kosten heeft moeten maken om de wederpartij een aanbieding te kunnen doen, heeft zij het recht om deze kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst komt eerst tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van T.T.O. Handelsonderneming b.v. of, ingeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, door elektronische of schriftelijke bevestiging van T.T.O. Handelsonderneming b.v..
 • De onder a. bedoelde bevestigingen worden geacht de overeenkomst met de wederpartij volledig weer te geven.
 • Indien de overeenkomst wordt aangegaan tussen een T.T.O. Handelsonderneming b.v. en een wederpartij handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 BW (informatieverplichtingen) alsmede het bepaalde in artikel 6:227c BW (totstandkoming overeenkomst) niet van toepassing zijn.

Uitvoering overeenkomst

 • T.T.O. Handelsonderneming b.v. is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij dit wenselijk acht. T.T.O. Handelsonderneming b.v. staat in voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door deze derden.
 • De wederpartij staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig en noodzakelijk zijn, tijdig aan T.T.O. Handelsonderneming b.v. zijn en worden verstrekt, en dat deze gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn.
 • De wederpartij zorgt ervoor dat T.T.O. Handelsonderneming zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen.
 • De wederpartij is gehouden tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens dan wel de benodigde voorzieningen niet tijdig zijn verstrekt, heeft T.T.O. Handelsonderneming b.v. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de wederpartij in rekening te brengen.
 • De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies en diefstal, aan zaken van T.T.O. Handelsonderneming b.v., zoals gereedschappen en voor de werkzaamheden bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
 • Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel sub b. en c. niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de wederpartij alsnog aan deze verplichtingen voldoet, of de verloren c.q. gestolen zaken van T.T.O. Handelsonderneming b.v. vervangt, en de planning van T.T.O. Handelsonderneming b.v. dit
  toelaat. De wederpartij is aansprakelijk voor alle voor T.T.O. Handelsonderneming b.v. uit de vertraging voortvloeiende schade.
 • In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.
 • Indien door T.T.O. Handelsonderneming b.v. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die werknemers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Indien door T.T.O. Handelsonderneming b,v, ter uitvoering van het werk derden worden ingeschakeld, dan heeft T.T.O Handelsonderneming b.v. het recht om (delen uit) eventuele voorwaarden die door de derden aan haar zijn opgelegd onverkort ten aanzien van de wederpartij te laten gelden.

Rechten van intellectuele eigendom

 • T.T.O. Handelsonderneming b.v. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem gedane offertes/aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke in de ruimst zin des woords.
 • De rechten op de in dit artikel sub a. genoemde gegevens en voorwerpen blijven eigendom van T.T.O. Handelsonderneming b.v. ongeacht of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Het is verboden deze gegevens te kopiëren, gebruiken of aan derden te tonen, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen van T.T.O. Handelsonderneming b.v.. De wederpartij is per overtreding van deze bepaling aan T.T.O. Handelsonderneming b.v. een boete verschuldigd van € 10.000 onverminderd het recht van T.T.O. Handelsonderneming b.v. om een schadevergoeding te eisen.
 • De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens en voorwerpen als bedoeld in dit artikel sub a. op eerste verzoek binnen de door T.T.O. handelsonderneming b.v. gestelde termijn in onbeschadigde staat franco retour zenden. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij een boete verschuldigd van € 1.000 per dag onverminderd het recht van T.T.O. Handelsonderneming b.v. om een schadevergoeding te eisen.

Communicatie

 • Iedere communicatie tussen T.T.O. Handelsonderneming b.v. en de wederpartij kan elektronisch geschieden, tenzij de wet anders bepaalt.
 • Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan dan kan dit tevens langs elektronische weg mits het elektronische bericht printbaar is.
 • De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van elektronische communicatie. De door T.T.O Handelsonderneming b.v. opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de wederpartij.
 • Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. lndien elektronische communicatie niet is ontvangen als gevolg van ICT problemen van de wederpartij, komt dit voor rekening en risico van de wederpartij.

Adviezen, verstrekte informatie, ontwerpen en materialen

 • De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van T.T.O. Handelsonderneming b.v. welke niet nadrukkelijk onderdeel van de overeenkomst zijn.
 • De kosten van of verband houdende met de in artikel 6 sub a van deze Algemene Voorwaarden genoemde gegevens en voorwerpen kunnen aan de wederpartij worden doorberekend.
 • De wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen en ontwerpen, alsmede voor de functionele geschiktheid van door hem voorgeschreven of aangeleverde materialen.
 • De wederpartij vrijwaart T.T.O. Handelsonderneming b.v. voor elke aanspraak van derden met betrekking tot door of namens de wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen en dergelijke.

Prijzen

 • De prijzen zijn exclusief:
  • 1. omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd;
  • 2. kosten van verpakking;
  • 3. reisuren, reis-, parkeer- en verblijfkosten;
  • 4. transportkosten;
  • 5. kosten ter voorkoming of beperking van schade aan bij de uitvoering van werkzaamheden aanwezige zaken. T.T.O. Handelsonderneming b.v. heeft het recht deze kosten apart bij de wederpartij in rekening te brengen.
 • De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar T.T.O. Handelsonderneming b.v. is gevestigd en gedurende normale werktijden, waaronder wordt verstaan maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur, met een maximum van acht uren per dag.
 • lndien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren zoals grondstoffen, hulpmaterialen etc. in prijs stijgen, is T.T.O. Handelsonderneming b.v. bevoegd deze prijsstijging aan de wederpartij door te berekenen mits de uitvoering van de overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid. De wederpartij is gehouden de prijsstijging te voldoen gelijktijdig met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
 • Bij wijziging van of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, mag T.T.O. Handelsonderneming b.v. de prijs volgens zijn gebruikelijke tarieven verhogen. T.T.O Handelsonderneming b.v. is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Betalingsvoorwaarden

 • lndien op de factuur geen betalingstermijn is vermeld dienen facturen uiterlijk binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur, danwel binnen een andere tussen de wederpartij en T.T.O. Handelsonderneming b.v. schriftelijk overeengekomen betalingstermijn, door de wederpartij aan T.T.O. Handelsonderneming b.v. te worden voldaan op een door T.T.O. Handelsonderneming b.v. aangewezen rekening. T.T.O. Handelsonderneming b.v. is gerechtigd door middel van deelfacturen tussentijds aan de wederpartij te factureren.
 • Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door T.T.O Handelsonderneming b.v. vast te stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de wederpartij verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.
 • De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van T.T.O Handelsonderneming b.v. een naar diens oordeel voldoende zekerheid te stellen ter zake van de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek, is T.T.O Handelsonderneming b.v. bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te verhalen.
 • Al hetgeen T.T.O Handelsonderneming b.v. uit hoofde van enigerlei overeenkomst van de wederpartij te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar als:
  • (1) een betalingstermijn is overschreden;
  • (2) beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd;
  • (3) in geval de wederpartij een vennootschap is, de wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd, failliet is gegaan, wet homologatie onderhands akkoord of surseance van betaling aanvraagt;
  • (4) in geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, de wederpartij het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 • lndien betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij direct rente aan T.T.O Handelsonderneming b.v. verschuldigd. De rente is gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties (artikel 6:119a BW). De wederpartij is voorts aan T.T.O Handelsonderneming b.v. alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarvan de hoogte minimaal 15% van het totale door de wederpartij aan T.T.O Handelsonderneming b.v. verschuldigde zal bedragen.
 • T.T.O. Handelsonderneming b.v. blijft de eigenaar van nog niet verwerkte en/of geleverde materialen, totdat de wederpartij aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.
 • Bezwaren tegen facturen van T.T.O. Handelsonderneming b.v. dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. De aldus ingediende bezwaren schorsen de betalingsverplichting niet op. De juistheid van de door T.T.O. Handelsonderneming b.v. gezonden facturen staat vast behoudens te leveren tegenbewijs door de wederpartij.
 • lndien T.T.O Handelsonderneming b.v. in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij.
 • Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op T.T.O Handelsonderneming b.v. te verrekenen wordt uitgesloten.
 • De wederpartij kan aan T.T.O Handelsonderneming b.v. een machtiging verstrekken om door de wederpartij verschuldigde bedragen via automatische incasso van de wederpartij te incasseren. lndien T.T.O Handelsonderneming b.v. een bedrag van de wederpartij incasseert met gebruikmaking van een dergelijke incasso, zal T.T.O Handelsonderneming b.v. de wederpartij daar tenminste een (1) werkdag voorafgaand aan het uitvoeren van de incasso over informeren middels een prenotificatie. De prenotificatie kan separaat, als onderdeel van de factuur of op andere door T.T.O Handelsonderneming b.v. te bepalen wijze worden gecommuniceerd.

Levertijd

 • De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door T.T.O Handelsonderneming b.v. bij benadering vastgesteld. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat T.T.O Handelsonderneming b.v. uit van de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. De ingeschatte en afgegeven levertijden/of uitvoeringsperiode is nimmer een fatale termijn.
 • Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke T.T.O Handelsonderneming b.v. bekend waren bij vaststelling van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode, kan T.T.O Handelsonderneming b.v. de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden in dat geval niet in de planning van T.T.O Handelsonderneming b.v. kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
 • Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door T.T.O Handelsonderneming b.v., wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voorzetting van de werkzaamheden niet in de planning van T.T.O Handelsonderneming b.v. kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
 • Elke aansprakelijkheid van T.T.O Handelsonderneming b.v. voor overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode is uitgesloten.

Keuring

 • De wederpartij heeft het recht vóór de levering de zaken te (doen) keuren. De keuring geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Onder de voor rekening van de wederpartij komende keuringskosten zijn begrepen de kosten welke T.T.O Handelsonderneming b.v. ter zake van de keuring moet maken.
 • lndien uit keuring blijkt dat (een gedeelte van) de zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan is de wederpartij gehouden T.T.O Handelsonderneming b.v. hiervan onverwijld schriftelijk gemotiveerd mededeling te doen en T.T.O Handelsonderneming b.v. in de gelegenheid te stellen om alsnog na te komen, bij gebreke waarvan het recht van de wederpartij om zich jegens T.T.O Handelsonderneming b.v. op het resultaat van de keuring te beroepen vervalt. T.T.O Handelsonderneming b.v. kan de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om alsnog na te komen.

Levering van zaken

 • T.T.O. Handelsonderneming b.v. zal de zaken aan de wederpartij conform de overeengekomen wijze, zoals vastgelegd in de overeenkomst, afleveren op het door de wederpartij opgegeven adres. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat T.T.O Handelsonderneming b.v. deze ter beschikking stelt aan de wederpartij. Het risico van laden en lossen rust op de wederpartij.
 • De wederpartij aanvaardt de geleverde zaken met inachtneming van een marge van plus of minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van die zaken.
 • lndien zaken op basis van een monster of model worden geleverd, geldt het monster of model als referentie voor de gemiddelde hoedanigheid van de zaken.
 • Weigert de wederpartij na het verstrijken van de levertijd of, ingeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, op het moment van aflevering, de zaken (volledig) af te nemen, dan is T.T.O Handelsonderneming b.v. bevoegd:
  • (1) de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, ongeacht overmacht zijdens de wederpartij en onverminderd de verplichting van de wederpartij tot betaling van de overeengekomen prijs;
  • (2) de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de wederpartij, waarbij de wederpartij alle kosten en schade van T.T.O Handelsonderneming b.v. zal vergoeden;
  • (3) de zaken te verkopen, indien naar zijn oordeel verdere bewaring van de zaken niet van hem kan worden gevergd.
 • lndien schriftelijk levering op afroep is overeengekomen, is de wederpartij gehouden de zaken volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema af te nemen. lndien een afroep- en afleverschema ontbreekt, dient de wederpartij op eerste verzoek van T.T.O Handelsonderneming b.v. binnen de daarbij gestelde termijn alle zaken af te nemen.
 • lndien schriftelijk uitdrukkelijk levering franco werk of op de wal is overeengekomen, is T.T.O Handelsonderneming b.v. niet gehouden de zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water, kan komen.
 • In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

Oplevering van werkzaamheden

De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer:

 • (1) de wederpartij het werk heeft goedgekeurd;
 • (2) het werk door de wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de wederpartij een gedeelte van het werk in gebruik, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd;
 • (3) T.T.O Handelsonderneming b.v. schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de wederpartij niet binnen 14 dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
 • (4) de wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

Emballage

 • T.T.O Handelsonderneming b.v. is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de wederpartij in rekening te brengen.
 • In geval van retourzending van de emballage binnen 7 dagen door de wederpartij zal het op de voet van dit artikel sub a. gefactureerde bedrag aan de wederpartij worden gecrediteerd.
 • T.T.O Handelsonderneming b.v. is niet gehouden tot creditering als in dit artikel sub b. bedoeld, indien de wederpartij de emballage niet tijdig of niet in goede staat retourneert, zulks ter beoordeling van T.T.O Handelsonderneming b.v..

Eigendomsvoorbehoud

 • De levering van zaken door T.T.O Handelsonderneming b.v. vindt plaats onder toepassing van een verruimd eigendomsvoorbehoud. Na levering blijft T.T.O Handelsonderneming b.v. eigenaar van alle door hem geleverde zaken zolang al zijn huidige en toekomstige vorderingen ter zake van alle leveringen van zaken en daarmee verband houdende werkzaamheden, naast de factuur de bedragen bedoeld in artikel 10 sub b. en e. van deze Algemene Voorwaarden, de kosten van invordering en zijn overige kosten en schade, niet volledig zijn voldaan.
 • Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren, verhuren of anderszins aan derden ter beschikking stellen of vervreemden.
 • Nadat T.T.O Handelsonderneming b.v. zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij alle door hem geleverde zaken terughalen. De wederpartij staat T.T.O Handelsonderneming b.v. toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden en verleent alle medewerking aan T.T.O Handelsonderneming B.V..
 • Als T.T.O Handelsonderneming b.v. geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan T.T.O Handelsonderneming b.v. te verpanden.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden is de wederpartij verplicht T.T.O Handelsonderneming b.v. binnen drie dagen daarvan op de hoogte te stellen.

Reclame

 • Klachten van de wederpartij ter zake van gebreken aan de overeengekomen prestatie, dienen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd bij T.T.O Handelsonderneming b.v. te worden ingediend.
 • Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 14 dagen kunnen worden waargenomen, zullen onmiddellijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan T.T.O Handelsonderneming b.v. worden medegedeeld doch uiterlijk zes maanden na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden.
 • Na het vervallen van de tijdslimiet zoals genoemd in dit artikel sub b., kan de wederpartij geen beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie.
 • Een klacht inzake een levering wordt in ieder geval niet gehonoreerd als T.T.O Handelsonderneming b.v. niet in de gelegenheid wordt gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken. Op verzoek van T.T.O Handelsonderneming b.v., zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft (of een deel daarvan) retourneren conform het bepaalde in artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden. Tot het moment waarop de toestemming van T.T.O Handelsonderneming b.v. als bedoeld in artikel 18 sub a. van deze Algemene Voorwaarden wordt verleend, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft voor eigen rekening en risico in zijn bezit houden. Een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden wordt in ieder geval niet gehonoreerd indien T.T.O Handelsonderneming b.v. niet in de gelegenheid is gesteld de klacht op geschikte wijze te onderzoeken.
 • lndien en voor zover T.T.O Handelsonderneming b.v. een klacht inzake geleverde zaken ingevolge dit artikel accepteert, zal hij, naar eigen keuze:
  • (1) het gebrek herstellen;
  • (2) de gebrekkige zaak vervangen;
  • (3) de zaak terugnemen en de wederpartij crediteren voor de prijs van de desbetreffende zaak. De wederpartij kan daarnaast geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding. In geval van herstel van het gebrek of vervanging van de gebrekkige zaak, zijn de bepalingen van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden daarop wederom van toepassing.
 • Indien en voor zover T.T.O Handelsonderneming b.v. een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden ingevolge dit artikel accepteert, dan is de wederpartij verplicht T.T.O Handelsonderneming b.v. in de gelegenheid te stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van artikel 14 van de Algemene Voorwaarden zijn daarna wederom van toepassing.
 • Het indienen van een klacht ontheft de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens T.T.O Handelsonderneming b.v.. De wederpartij heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid.

Retourzendingen

 • Retourzendingen behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van T.T.O Handelsonderneming b.v..
 • Een retourzending door de wederpartij dient te allen tijde franco te geschieden onder vermelding van het factuurnummer en de datum van levering.
 • Met het in ontvangst nemen van door de wederpartij retour gezonden zaken erkent T.T.O Handelsonderneming b.v. geen enkele tekortkoming in de nakoming.

Garantie

 • T.T.O Handelsonderneming b.v. staat gedurende een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
 • De wederpartij kan geen beroep doen op een garantie indien:
  • (1) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een geleverde zaak. Hiervan is onder andere sprake als het geleverde niet wordt gebruikt conform de voorschriften / gebruiksaanwijzing. Zo valt bijvoorbeeld overbelasting van het geleverde niet onder de garantie;
  • (2) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  • (3) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie door de wederpartij of door derden;
  • (4) de geleverde zaak gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;
  • (5) de geleverde zaak aan een derde is overgedragen;
  • (6) T.T.O Handelsonderneming b.v. de geleverde zaak geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en T.T.O Handelsonderneming b.v. zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie;
  • (7) T.T.O Handelsonderneming b.v. bij de vervaardiging van de geleverde zaak grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de wederpartij heeft gebruikt;
  • (8) het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke, welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was;
  • (9) de wederpartij niet al zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct jegens T.T.O Handelsonderneming b.v. is nagekomen.
 • Indien de wederpartij een beroep kan doen op een door de leverancier van het geleverde verstrekte garantie, zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande dat de door T.T.O Handelsonderneming B.V. gegeven garantienummer een grotere omvang dan deze garanties kan hebben. De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de wederpartij toekent.

Aansprakelijkheid

 • Behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van T.T.O Handelsonderneming b.v., is T.T.O Handelsonderneming b.v. niet aansprakelijk jegens de wederpartij, diens personeel of derden, voor enigerlei directe of indirecte schade in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. De wederpartij vrijwaart T.T.O Handelsonderneming b.v. in dit verband voor alle aansprakelijkheid jegens derden.
 • In alle gevallen is de aansprakelijkheid van T.T.O Handelsonderneming b.v. beperkt tot het bedrag van de uitkering onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering. lndien de verzekeraar van T.T.O Handelsonderneming b.v. om welke reden dan ook niet uitkeert of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van het T.T.O Handelsonderneming b.v. in alle gevallen beperkt zijn tot:
  • (1) het bedrag van de netto overeengekomen prijs in de overeenkomst waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis direct betrekking heeft; of
  • (2) als gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, het bedrag van de netto overeengekomen prijs van dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit.
 • In geen geval zal de aansprakelijkheid van T.T.O Handelsonderneming b.v. meer bedragen dan € 15.000 per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
 • Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking:
  • (1) bedrijfsschade zoals gederfde winst en stagnatieschade;
  • (2) opzichtschade zoals schade die bij uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken wordt toegebracht.
 • ledere rechtsvordering van de wederpartij jegens T.T.O Handelsonderneming b.v. verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft.
 • De wederpartij vrijwaart T.T.O Handelsonderneming b.v. alsmede diens personeel en hulppersonen tegen alle aanspraken van derden, ongeacht de reden, welke op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan. T.T.O Handelsonderneming b.v. zal jegens de wederpartij alleen aansprakelijk zijn indien en voor zover de betreffende aansprakelijkheid ingevolge de toepasselijke overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van T.T.O Handelsonderneming b.v. komt.
 • lndien de zaken niet door T.T.O Handelsonderneming b.v. zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van T.T.O Handelsonderneming b.v. jegens de wederpartij in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van T.T.O Handelsonderneming b.v. jegens T.T.O Handelsonderneming b.v. aansprakelijk zal zijn.
 • De wederpartij vrijwaart T.T.O Handelsonderneming b.v. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door T.T.O Handelsonderneming b.v. geleverde producten en/of materialen.

Overmacht

Bij overmacht van T.T.O Handelsonderneming b.v. is deze bevoegd om de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode te verlengen met de duur van de overmacht danwel om de overeenkomst, indien nog niet volledig uitgevoerd, te ontbinden dan wel gedeeltelijk te ontbinden. Zulks zonder dat hieruit enige verplichting tot schadevergoeding voor T.T.O Handelsonderneming b.v. voortvloeit. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van T.T.O. Handelsonderneming b.v. of door T.T.O Handelsonderneming b.v. ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbeving, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen, wekonderbrekingen, import- of handelsbeperkingen, pandemie of oorlog. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een toeleverancier van T.T,O, Handelsonderneming b.v.. Indien T.T.O. Handelsonderneming b.v. weet of het vermoeden heeft dat zij de overeenkomst niet tijdig kan uitvoeren door overmacht, dan stelt zij de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien T.T.O. Handelsonderneming b.v. op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie aan en door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te delen of te verstrekken, en T.T.O. Handelsonderneming b.v. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning dan is T.T.O. Handelsonderneming b.v. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

De wederpartij vrijwaart T.T.O. Handelsonderneming b.v. voor alle aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie door de wederpartij wordt gehouden of waarvoor de wederpartij uit hoofde van aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan T.T.O. Handelsonderneming b.v. toerekenbaar zijn.

Rechtskeuze en forumkeuze

 • AIle met T.T.O Handelsonderneming b.v. gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.
 • Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten, evenals enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde (burgerlijke) rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van T.T.O Handelsonderneming b.v..

Conversie

lndien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen T.T.O Handelsonderneming b.v. en de wederpartij in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.